Algemene voorwaarden van European Body Art Stichting

Versie 0.8
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-10-2019.

Toepasselijkheid:

Op alle aanbiedingen, bestellingen, diensten en overeenkomsten die via de website van European Body Art Stichting gesloten worden en/of waarbij European Body Art Stichting partij is, zijn deze voorwaarden van toepassingen, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen U en European Body Art Stichting, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden. Alle rechten en aanspraken, zoals deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van European Body Art Stichting worden bedongen, worden evenzeer bedongen van door European Body Art Stichting ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. European Body Art Stichting heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.

 

Persoonsgegevens:

Wij beschermen uw privacy. European Body Art Stichting registreert en bewaart de persoonsgegevens van haar deelnemers enkel voor doelstellingen van intern administratief beheer, facturatie en deelnemerslijsten welke verstrekt moet worden aan de evenementenlocatie waar het evenement wordt gehouden. Bij reservering van een hotelkamer via onze organisatie worden alle persoonsgegevens alsmede een geldig legitimatiebewijs extra door het hotel verlangd, om aan de wettelijke identificatieplicht voor reizigers die verblijven in een toeristische locatie te voldoen.

De persoonsgegevens die de deelnemers meedelen kunnen enkel doorgegeven worden aan de politie, indien wij daarom verzocht worden de geregistreerde gegevens ter beschikking te stellen van de politie zodat controle ervan mogelijk is.

 

Prijzen:

De op de website genoemde prijzen zijn in Euro en gelden per persoon per onderdeel en zijn inclusief Nederlandse BTW. European Body Art Stichting behoudt zich het recht voor deze prijzen te allen tijde aan te passen. Van uw reservering voor een of meerdere onderdelen voor het evenement ontvangt u een factuur. Ook buitenlandse bedrijven dienen voor deelname aan het evenement de Nederlandse BTW te betalen omdat de plaats van dienst van het evenement, zijnde Nederland, bepalend is voor de BTW. Bij niet betalen van de factuur zijn we gerechtigd de gemaakte kosten van inning van de factuur aan u door te belasten, alsmede de kosten welke wij verschuldigd zijn aan de evenementenlocatie voor uw deelname. In geval van tariefswijzigingen van de BTW behouden wij ons het recht voor de prijzen te wijzigen.

 

Reservering en betaling:

De reservering wordt door ons per e-mail bevestigd met een bijgaande factuur. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij betaling in termijnen dient de laatste termijn uiterlijk betaald te zijn op 27-2-2020. Bij gebruikmaking van een kortingsactie moet de factuur betaald worden binnen de kortingsperiode om van de actie gebruik te mogen maken, na de einddatum van de actie vervallen alle op de factuur vermelde kortingen. Betaling in termijnen is niet mogelijk bij gebruikmaking van een kortingsactie. Pas na ontvangst van de betaling is uw deelname aan het evenement definitief gereserveerd.

 

Annulering:

Bij annulering tot 15-11-2019 zullen geen kosten aan uw worden doorberekend voor de deelname aan het evenement. De hotelreservering via European Body Art Stichting komt echter niet in aanmerking voor annulering en dient te alle tijden betaald te worden.

Voor annuleringen na 15-11-2019 worden de navolgende annuleringskosten doorberekend:

Annulering tussen 15-11-2019 en 25-12-2019: 30% van de gereserveerde diensten.

Annulering tussen 25-12-2019 en 25-1-2020: 50% van de gereserveerde diensten.

Annulering tussen 25-1-2020 en 25-2-2020: 80% van de gereserveerde diensten.

Annulering tussen 25-2-2020 en 12-3-2020: 95% van de gereserveerde diensten.

Annulering na 12-3-2020 100% van de gereserveerde diensten.

 

Aansprakelijkheid en schade:

Deelname en verblijf op de evenementenlocatie geschiedt op eigen risico. European Body Art Stichting is op geen enkele manier aansprakelijk voor kwijtgeraakte of beschadigde persoonlijke of zakelijke eigendommen van de deelnemers, vrijwilligers of vendors, lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht of ontstaan door deelnemers, organisatie, bezoekers, gasten of derden. Ook is European Body Art Stichting niet aansprakelijk voor schade als gevolg van calamiteiten en/of andere redenen van overmacht.

Het toebrengen aan schade aan de eigendommen van European Body Art Stichting of ter beschikking gestelde materialen, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon. Bij ontvreemding wordt de politie in kennis gesteld. Schade of extra vervuiling welke wordt veroorzaakt door deelnemers aan de evenementenlocatie, zoals de zalen, toiletgroepen, alle openbare ruimtes en de hotelkamers, zullen worden doorberekend aan de deelnemer en deze dient zonder discussie te worden voldaan uiterlijk voor vertrek uit de evenementenlocatie. Eventuele extra kosten voor herstelwerkzaamheden of schades waarvan de waarde op het moment van het verlaten van de evenementenlocatie nog niet geheel bekend zijn kunnen onverminderd op een later tijdstip nog aan de deelnemer worden doorberekend. Ook schades of bovenmatige vervuiling van de kamers en/of de kosten van het vervangen van onbruikbaar geworden bed-, bad- en linnengoed zullen aan u worden doorberekend. U dient dagelijks de organisatie en de bevoegde manager van de evenementenlocatie toegang te verlenen tot uw hotelkamer ter controle van de voorschriften, eventuele schades en/of extra vervuiling. European Body Art Stichting ervaart ook geen enkele aansprakelijkheid voor voertuigen welke worden geparkeerd op of bij de evenementenlocatie of schades welke zijn ontstaan door of aan deze voertuigen.

 

Overmacht:

In geval van overmacht, niet te voorziene voorvallen onafhankelijk van haar wil en/of uitzonderlijke omstandigheden, behoudt European Body Art Stichting zich het recht voor om het evenement zonder enige vorm van schadeloosstelling, onder te brengen bij een andere evenementenlocatie, zo mogelijk in de omgeving. In geval van overmacht resulterende in een niet of slecht functioneren of beschikbaar zijn van een extra betaalde dienst, zoals zonder beperkend te zijn, pre- en postclasses, diner, familie lunch, T-shirt of dvd, kan de klant geen verdere schadevergoeding van European Body Art Stichting eisen dan de voor deze dienst extra betaalde vergoeding, voor gratis aangeboden diensten kan de deelnemer dus geen verdere schadevergoeding eisen.

 

Overige:

• Roken is op het de gehele evenementenlocatie en hotelkamers niet toegestaan.

• Het is niet toegestaan verdovende middelen mee te nemen of te gebruiken.

• Huisdieren zijn niet toegestaan.

• Het is kinderen onder de 12 jaar oud niet toegestaan om deel te nemen aan EFABE als student. Kinderen tussen 12 en 16 jaar oud kunnen als student aan EFABE deelnemen als zij worden begeleid door een betalende volwassenen.

• Tijdens het evenement wordt u verplicht een badge met tenminste uw voornaam en eventueel uw bedrijfsnaam te dragen, alsmede een toegangsbandje wat u niet af mag doen tijdens het evenement. Indien u het toegangsbandje afknipt of uitrekt zodanig dat het van de pols geschoven kan worden, kan u de toegang tot het evenement worden ontzegd.

• U dient zich te allen tijde de huisregels van de evenementenlocatie te houden en aanwijzingen welke worden aangegeven door personeel van de evenementenlocatie stipt op te volgen.

• U dient zich te allen tijde te houden aan de wet en regelgeving van het land waar het evenement wordt gehouden en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen acties en de producten, persoonlijke bezittingen of materialen die u meeneemt.

• Als u uw kamersleutel kwijt bent, dient u dit onmiddellijk door te geven aan de receptie van de evenementenlocatie en eventuele kosten van vervanging zullen aan u worden doorberekend.

• Gebruik van een eventuele minibar, betaald internet, telefoon, betaalde televisie, etc. op uw hotelkamer of drinken en/of eten wat u voor eigen kosten nuttigt, dient u voor vertrek uit de evenementenlocatie af te rekenen bij de receptie.

• U dient de incheck- en uitchecktijden van de evenementenlocatie in acht te nemen. Bij langer verblijf op de kamer dan is toegestaan zullen de kosten van een extra dag in rekening worden gebracht en deze moet voor vertrek uit de evenementenlocatie te worden betaald bij de receptie.

• U dient zich in de evenementenlocatie gepast en gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden. Openbare ruimtes in de evenementenlocatie en hotelruimten dienen iedere avond uiterlijk om 02:00 uur verlaten te zijn om overlast te voorkomen.

• Dieetwensen en/of voedselallergieën verzoeken wij u deze bij reservering kenbaar te maken. Indien dit niet vooraf is doorgeven aan European Body Art Stichting zijn we niet in staat hier rekening mee te houden. Ondanks dat we er alles aan zullen doen hiermede rekening te houden kunt u European Body Art Stichting op geen enkele manier aansprakelijk stellen in het geval het aangeboden voedsel niet aan de wensen voldoet.

• Tijdens de evenementen van European Body Art Stichting worden er door of namens European Body Art Stichting foto's en film gemaakt welke wij mogen gebruiken voor o.a. maar niet uitsluitend, social media en publicatie op websites van European Body Art Stichting, drukwerk, advertenties of enige andere publicaties. Door deel te nemen aan de evenementen geeft u expliciet toestemming voor vrij gebruik van deze foto's en video's door European Body Art Stichting. Uiteraard zullen wij er voor waken geen comprimerende foto's te gebruiken.

 

Klantenservice:

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
European Body Art Stichting
Sasdijk 1a
4671 RN Dinteloord
E-mail: chris@efabe.eu
 

Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen:

Op alle overeenkomsten gesloten met European Body Art Stichting is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en European Body Art Stichting naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en European Body Art Stichting kunt u European Body Art Stichting verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo een bemiddeling niet rechtvaardigt. Indien een geschil niet op wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Breda bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan European Body Art Stichting meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Algemene voorwaarden van European Body Art Stichting
Versie 0.8
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-10-2019.
Toepasselijkheid:
Op alle aanbiedingen, bestellingen, diensten en overeenkomsten die via de website van European Body Art Stichting gesloten worden en/of waarbij European Body Art Stichting partij is, zijn deze voorwaarden van toepassingen, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen U en European Body Art Stichting, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden. Alle rechten en aanspraken, zoals deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van European Body Art Stichting worden bedongen, worden evenzeer bedongen van door European Body Art Stichting ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. European Body Art Stichting heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.

Persoonsgegevens:
Wij beschermen uw privacy. European Body Art Stichting registreert en bewaart de persoonsgegevens van haar deelnemers enkel voor doelstellingen van intern administratief beheer, facturatie en deelnemerslijsten welke verstrekt moet worden aan de evenementenlocatie waar het evenement wordt gehouden. Bij reservering van een hotelkamer via onze organisatie worden alle persoonsgegevens alsmede een geldig legitimatiebewijs extra door het hotel verlangd, om aan de wettelijke identificatieplicht voor reizigers die verblijven in een toeristische locatie te voldoen.
De persoonsgegevens die de deelnemers meedelen kunnen enkel doorgegeven worden aan de politie, indien wij daarom verzocht worden de geregistreerde gegevens ter beschikking te stellen van de politie zodat controle ervan mogelijk is.

Prijzen:
De op de website genoemde prijzen zijn in Euro en gelden per persoon per onderdeel en zijn inclusief Nederlandse BTW. European Body Art Stichting behoudt zich het recht voor deze prijzen te allen tijde aan te passen. Van uw reservering voor een of meerdere onderdelen voor het evenement ontvangt u een factuur. Ook buitenlandse bedrijven dienen voor deelname aan het evenement de Nederlandse BTW te betalen omdat de plaats van dienst van het evenement, zijnde Nederland, bepalend is voor de BTW. Bij niet betalen van de factuur zijn we gerechtigd de gemaakte kosten van inning van de factuur aan u door te belasten, alsmede de kosten welke wij verschuldigd zijn aan de evenementenlocatie voor uw deelname. In geval van tariefswijzigingen van de BTW behouden wij ons het recht voor de prijzen te wijzigen.

Reservering en betaling:
De reservering wordt door ons per e-mail bevestigd met een bijgaande factuur. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij betaling in termijnen dient de laatste termijn uiterlijk betaald te zijn op 27-2-2020. Bij gebruikmaking van een kortingsactie moet de factuur betaald worden binnen de kortingsperiode om van de actie gebruik te mogen maken, na de einddatum van de actie vervallen alle op de factuur vermelde kortingen. Betaling in termijnen is niet mogelijk bij gebruikmaking van een kortingsactie. Pas na ontvangst van de betaling is uw deelname aan het evenement definitief gereserveerd.

Annulering:
Bij annulering tot 15-11-2019 zullen geen kosten aan uw worden doorberekend voor de deelname aan het evenement. De hotelreservering via European Body Art Stichting komt echter niet in aanmerking voor annulering en dient te alle tijden betaald te worden.
Voor annuleringen na 15-11-2019 worden de navolgende annuleringskosten doorberekend:
Annulering tussen 15-11-2019 en 25-12-2019: 30% van de gereserveerde diensten.
Annulering tussen 25-12-2019 en 25-1-2020: 50% van de gereserveerde diensten.
Annulering tussen 25-1-2020 en 25-2-2020: 80% van de gereserveerde diensten.
Annulering tussen 25-2-2020 en 12-3-2020: 95% van de gereserveerde diensten.
Annulering na 12-3-2020 100% van de gereserveerde diensten.

Aansprakelijkheid en schade:
Deelname en verblijf op de evenementenlocatie geschiedt op eigen risico. European Body Art Stichting is op geen enkele manier aansprakelijk voor kwijtgeraakte of beschadigde persoonlijke of zakelijke eigendommen van de deelnemers, vrijwilligers of vendors, lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht of ontstaan door deelnemers, organisatie, bezoekers, gasten of derden. Ook is European Body Art Stichting niet aansprakelijk voor schade als gevolg van calamiteiten en/of andere redenen van overmacht.
Het toebrengen aan schade aan de eigendommen van European Body Art Stichting of ter beschikking gestelde materialen, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon. Bij ontvreemding wordt de politie in kennis gesteld. Schade of extra vervuiling welke wordt veroorzaakt door deelnemers aan de evenementenlocatie, zoals de zalen, toiletgroepen, alle openbare ruimtes en de hotelkamers, zullen worden doorberekend aan de deelnemer en deze dient zonder discussie te worden voldaan uiterlijk voor vertrek uit de evenementenlocatie. Eventuele extra kosten voor herstelwerkzaamheden of schades waarvan de waarde op het moment van het verlaten van de evenementenlocatie nog niet geheel bekend zijn kunnen onverminderd op een later tijdstip nog aan de deelnemer worden doorberekend. Ook schades of bovenmatige vervuiling van de kamers en/of de kosten van het vervangen van onbruikbaar geworden bed-, bad- en linnengoed zullen aan u worden doorberekend. U dient dagelijks de organisatie en de bevoegde manager van de evenementenlocatie toegang te verlenen tot uw hotelkamer ter controle van de voorschriften, eventuele schades en/of extra vervuiling. European Body Art Stichting ervaart ook geen enkele aansprakelijkheid voor voertuigen welke worden geparkeerd op of bij de evenementenlocatie of schades welke zijn ontstaan door of aan deze voertuigen.

Overmacht:
In geval van overmacht, niet te voorziene voorvallen onafhankelijk van haar wil en/of uitzonderlijke omstandigheden, behoudt European Body Art Stichting zich het recht voor om het evenement zonder enige vorm van schadeloosstelling, onder te brengen bij een andere evenementenlocatie, zo mogelijk in de omgeving. In geval van overmacht resulterende in een niet of slecht functioneren of beschikbaar zijn van een extra betaalde dienst, zoals zonder beperkend te zijn, pre- en postclasses, diner, familie lunch, T-shirt of dvd, kan de klant geen verdere schadevergoeding van European Body Art Stichting eisen dan de voor deze dienst extra betaalde vergoeding, voor gratis aangeboden diensten kan de deelnemer dus geen verdere schadevergoeding eisen.

Overige:
• Roken is op het de gehele evenementenlocatie en hotelkamers niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan verdovende middelen mee te nemen of te gebruiken.
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• Het is kinderen onder de 12 jaar oud niet toegestaan om deel te nemen aan EFABE als student. Kinderen tussen 12 en 16 jaar oud kunnen als student aan EFABE deelnemen als zij worden begeleid door een betalende volwassenen.
• Tijdens het evenement wordt u verplicht een badge met tenminste uw voornaam en eventueel uw bedrijfsnaam te dragen, alsmede een toegangsbandje wat u niet af mag doen tijdens het evenement. Indien u het toegangsbandje afknipt of uitrekt zodanig dat het van de pols geschoven kan worden, kan u de toegang tot het evenement worden ontzegd.
• U dient zich te allen tijde de huisregels van de evenementenlocatie te houden en aanwijzingen welke worden aangegeven door personeel van de evenementenlocatie stipt op te volgen.
• U dient zich te allen tijde te houden aan de wet en regelgeving van het land waar het evenement wordt gehouden en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen acties en de producten, persoonlijke bezittingen of materialen die u meeneemt.
• Als u uw kamersleutel kwijt bent, dient u dit onmiddellijk door te geven aan de receptie van de evenementenlocatie en eventuele kosten van vervanging zullen aan u worden doorberekend.
• Gebruik van een eventuele minibar, betaald internet, telefoon, betaalde televisie, etc. op uw hotelkamer of drinken en/of eten wat u voor eigen kosten nuttigt, dient u voor vertrek uit de evenementenlocatie af te rekenen bij de receptie.
• U dient de incheck- en uitchecktijden van de evenementenlocatie in acht te nemen. Bij langer verblijf op de kamer dan is toegestaan zullen de kosten van een extra dag in rekening worden gebracht en deze moet voor vertrek uit de evenementenlocatie te worden betaald bij de receptie.
• U dient zich in de evenementenlocatie gepast en gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden. Openbare ruimtes in de evenementenlocatie en hotelruimten dienen iedere avond uiterlijk om 02:00 uur verlaten te zijn om overlast te voorkomen.
• Dieetwensen en/of voedselallergieën verzoeken wij u deze bij reservering kenbaar te maken. Indien dit niet vooraf is doorgeven aan European Body Art Stichting zijn we niet in staat hier rekening mee te houden. Ondanks dat we er alles aan zullen doen hiermede rekening te houden kunt u European Body Art Stichting op geen enkele manier aansprakelijk stellen in het geval het aangeboden voedsel niet aan de wensen voldoet.
• Tijdens de evenementen van European Body Art Stichting worden er door of namens European Body Art Stichting foto`s en film gemaakt welke wij mogen gebruiken voor o.a. maar niet uitsluitend, social media en publicatie op websites van European Body Art Stichting, drukwerk, advertenties of enige andere publicaties. Door deel te nemen aan de evenementen geeft u expliciet toestemming voor vrij gebruik van deze foto`s en video`s door European Body Art Stichting. Uiteraard zullen wij er voor waken geen comprimerende foto`s te gebruiken.

Klantenservice:
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
European Body Art Stichting
Sasdijk 1a
4671 RN Dinteloord
E-mail: chris@efabe.eu

Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen:
Op alle overeenkomsten gesloten met European Body Art Stichting is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en European Body Art Stichting naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en European Body Art Stichting kunt u European Body Art Stichting verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo een bemiddeling niet rechtvaardigt. Indien een geschil niet op wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Breda bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan European Body Art Stichting meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2022 EFABE | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel